วิสัยทัศน์/พันธกิจ [ตั้งกระทู้ใหม่]

วิสัยทัศน์ (Vision)
                   จังหวัดตรัง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดชีวิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของท้องถิ่น ความเป็นไทย สู่สากล ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
พันธกิจ (Mission) 
                    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท
                    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
                    3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน    
                    4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
                    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                 
                    6. พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ การท่องเที่ยวและกีฬา สู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
                    7. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้
^