ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน

ให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษมารับเอกสารคืน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 61 โดยให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ตรัง หากพ้นกำหนดดังกล่าวทาง ศธจ ตรัง จะดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณต่อไป กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ มาด้วย 

Relate

^