ขอเชิญบุคคลและองค์กร เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ประเภทบุคคลหรือองค์กร)
สามารถแจ้งความจำนง พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พิจารณาเสนอชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Relate

^