Download

ใบลาพักผ่อน.doc
doc

ใบลาพักผ่อน

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:18 น., ดาวน์โหลด 68, ขนาดของ ไฟล์ 43.5 KB}

ใบลาป่วย.doc
doc

ใบลาป่วย

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:17 น., ดาวน์โหลด 85, ขนาดของ ไฟล์ 41.5 KB}

ใบยกเลิกวันลา.doc
doc

ใบยกเลิกวันลา

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:16 น., ดาวน์โหลด 25, ขนาดของ ไฟล์ 29 KB}

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน.doc
doc

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:15 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 30.5 KB}

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร.doc
doc

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:15 น., ดาวน์โหลด 24, ขนาดของ ไฟล์ 63 KB}

แบบใบลาพักผ่อน.doc
doc

แบบใบลาพักผ่อน

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:14 น., ดาวน์โหลด 21, ขนาดของ ไฟล์ 38 KB}

แบบใบขอยกเลิกวันลา.doc
doc

แบบใบขอยกเลิกวันลา

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:13 น., ดาวน์โหลด 23, ขนาดของ ไฟล์ 29.5 KB}

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.doc
doc

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:13 น., ดาวน์โหลด 74, ขนาดของ ไฟล์ 32.5 KB}

คำสั่งแต่งตั้ง อกศจ. 1/2559.pdf
pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

{อัปโหลดล่าสุด 25 พ.ค. 2559 เวลา 14:01 น., ดาวน์โหลด 758, ขนาดของ ไฟล์ 14.45 MB}

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง.pdf
pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

{อัปโหลดล่าสุด 09 เม.ย. 2559 เวลา 21:47 น., ดาวน์โหลด 504, ขนาดของ ไฟล์ 705.25 KB}

รายชื่อผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก.pdf
pdf

รายชื่อผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

{อัปโหลดล่าสุด 09 เม.ย. 2559 เวลา 21:42 น., ดาวน์โหลด 60, ขนาดของ ไฟล์ 208.23 KB}

ร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2574.pdf
pdf

ร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2574

{อัปโหลดล่าสุด 07 เม.ย. 2559 เวลา 15:18 น., ดาวน์โหลด 83, ขนาดของ ไฟล์ 1.15 MB}

รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน.pdf
pdf

รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน

{อัปโหลดล่าสุด 06 เม.ย. 2559 เวลา 12:52 น., ดาวน์โหลด 43, ขนาดของ ไฟล์ 2.67 MB}

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารบุ.pdf
pdf

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารบุคคล

{อัปโหลดล่าสุด 05 เม.ย. 2559 เวลา 14:32 น., ดาวน์โหลด 58, ขนาดของ ไฟล์ 322.99 KB}

คู่มือการบริหารงานบุคคลของ กศจ..pdf
pdf

คู่มือการบริหารงานบุคคลของ กศจ.

{อัปโหลดล่าสุด 04 เม.ย. 2559 เวลา 22:12 น., ดาวน์โหลด 144, ขนาดของ ไฟล์ 1.73 MB}

ประกาศการกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนร.pdf
pdf

ประกาศการกำหนดชื่อย่อ

{อัปโหลดล่าสุด 03 เม.ย. 2559 เวลา 00:13 น., ดาวน์โหลด 76, ขนาดของ ไฟล์ 391.96 KB}

คำสั่ง สป.407/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
pdf

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

{อัปโหลดล่าสุด 03 เม.ย. 2559 เวลา 00:12 น., ดาวน์โหลด 151, ขนาดของ ไฟล์ 554.17 KB}

คำสั่ง สป.406/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
pdf

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

{อัปโหลดล่าสุด 03 เม.ย. 2559 เวลา 00:10 น., ดาวน์โหลด 230, ขนาดของ ไฟล์ 536.05 KB}

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังห.pdf
pdf

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

{อัปโหลดล่าสุด 03 เม.ย. 2559 เวลา 00:09 น., ดาวน์โหลด 68, ขนาดของ ไฟล์ 21.13 KB}

คำสั่ง สป.390/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
pdf

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค

{อัปโหลดล่าสุด 03 เม.ย. 2559 เวลา 00:08 น., ดาวน์โหลด 54, ขนาดของ ไฟล์ 70.58 KB}
^